Fins 2021, cadascuna de les modalitats d’allotjament va disposar d’un decret específic. Aquesta opció normativa va poder respondre en el seu moment a la necessitat de donar una resposta reguladora a les noves manifestacions que s’anaven produint en aquesta matèria específica. Ara bé, va donar lloc a dispersió normativa sobre un mateix camp.

Aquest decret va unificar en una sola norma els decrets vigents fins llavors relatius a les respectives modalitats d’allotjament turístic.

Aquest decret s’estructura en 81 articles ordenats en dos títols.

El títol I es destina a regular una sèrie de qüestions que afecten, amb caràcter general la regulació dels allotjaments turístics.

Així, s’exposen una sèrie de disposicions, definicions generals i principis, el règim aplicable als distintius de cada establiment d’allotjament turístic, la regulació de preus aplicables a les empreses prestadores dels serveis, la regulació de l’exercici de l’activitat d’allotjament turístic, i el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

El títol II es dedica a ordenar les diferents modalitats d’allotjament turístic:

Capítol I. Establiments hotelers

Capítol II. Blocs i conjunts d’apartaments turístics

Capítol III. Habitatges d’ús turístic i empreses gestores

Capítol IV. Càmpings i àrees de pernoctació

Capítol V. Allotjament turístic rural

Capítol VI. De l’allotjament en alberg turístic

Per seguretat jurídica i transcendència per a un servei òptim a les persones usuàries de la prestació dels serveis turístics en els allotjaments, s’ha optat per exigir per a totes les modalitats la declaració responsable d’inici d’activitat, de modificació d’alguna de les seues característiques essencials, de cessament de la prestació del servei i de canvi de titularitat.

 

Més informació: https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=001092/2021&L=1