Les pràctiques d’estètica utilitzen tècniques i aparells molt variats que poden comportar riscs per a la salut, especialment si no les fa personal amb la formació i amb els mitjans i les condicions higièniques adequades. Aquest Decret aporte les normes sanitàries que han de complir els responsables d’estos establiments, a fi d’evitar els riscs esmentats.

Destaquem alguns paràgrafs relevants de diferents capítols:

CAPÍTOL I Objecte, àmbit d’aplicació i definicions

Establiments d’estètica són els centres que presten al públic, amb finalitats no sanitàries, un servici d’atencions corporals per a l’embelliment dels seus clients.

CAPÍTOL II Els establiments, els utensilis i els materials de treball

Les dependències dedicades a les pràctiques objecte de la present regulació han de ser d’ús exclusiu per a l’atenció dels clients. Així mateix, disposaran d’àrees específiques de treball quan pel tipus d’activitat es requerisca preservar la intimitat de la persona. En estes àrees, es disposarà de bona ventilació i il·luminació. Comptaran amb lavabo d’aigua sanitària freda i calenta, dispensador de sabó i eixugador de mans elèctric o tovalles d’un sol ús.

CAPÍTOL III Titularitat de l’establiment i professionals dedicats a les pràctiques d’estètica.

Els professionals que facen activitats d’estètica hauran de disposar d’un nivell de coneixements suficients per a fer la prevenció efectiva dels riscs per a la salut associats a les seues pràctiques. Per a això hauran de tindre les titulacions corresponents de Formació Professional específica, títols equivalents, i es consideren com a això els que legalment habiliten per a l’exercici d’esta activitat, o bé haver superat els cursos específics homologats per la Conselleria de Sanitat.

CAPÍTOL IV Higiene i protecció personal

Els professionals aplicaran les precaucions necessàries per a previndre infeccions

CAPÍTOL V Gestió de residus

Els materials tallants i punxants amb possible contaminació biològica, quan siguen rebutjats, tindran tractament de residus tipus III, i hauran d’emmagatzemar-se i eliminar-se d’acord amb el que disposa el Reglament Regulador de la Gestió dels Residus Sanitaris

Més informació: https://dogv.gva.es/portal/es/eli/es-vc/d/2003/04/01/27/