El títol I es dedica a les disposicions generals aplicables als dos tipus d’establiment que regula: els càmpings i les àrees de pernoctació en trànsit per a autocaravanes.

El títol II regula, en vint-i-dos articles estructurats en quatre capítols, els requisits generals que s’han d’exigir als càmpings, requisits que es reduïxen de forma notable respecte de les exigències anteriors, cosa que facilita la creació d’este tipus d’empreses sense menyscabar els servicis han de prestar als seus usuaris.

Tres són les innovacions que arreplega este títol: la possibilitat de classificació dels càmpings en cinc categories; la utilització de les estreles com a distintiu, i la regulació, dins de les especialitats, de dos figures noves: el parc de bungalous i l’àrea de càmpers.

L’especialitat parc de bungalous permet dedicar el seixanta per cent de la superfície total de l’establiment a la instaŀlació d’unitats d’allotjament de planta baixa, propietat del titular, si destina el quaranta per cent restant a zones d’ús comú.

L’especialitat àrea de càmpers permet al titular destinar la totalitat de la zona d’estada i allotjament –el setanta-cinc per cent de la superfície total de l’establiment– a l’ocupació i ús exclusiu d’autocaravanes i càmpers, sempre que no s’instaŀlen altres tipus de residències com ara caravanes o tendes de campanya.

El títol III regula les àrees de pernoctació en trànsit per a autocaravanes, espais de terreny preparats per a prestar servicis de manteniment propis d’autocaravanes i càmpers, a més dels d’estacionament i pernoctació. La norma limita la permanència en estos establiments a quaranta-huit hores i prohibix, atés el caràcter que tenen, la instaŀlació d’elements externs que no es corresponguen amb els d’ús de viatge en trànsit, com ara tanques o avancés.

Finalment, el títol IV establix, en un article, el règim disciplinari aplicable als que incomplisquen el que disposa esta norma.

 

Més informació: https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?sig=000622/2015&L=1