La decoració corporal mitjançant tècniques que travessen la pell o mucoses, com ara perforacions –pírcing o anellatge–, escarificacions, tatuatges i micropigmentacions comporten una proliferació d’establiments de característiques molt diverses on es fan estes pràctiques, amb el consegüent risc de transmissió de malalties infeccioses per via sanguínia, especialment si no les fa personal amb formació i amb els mitjans i condicions higièniques adequades.

Les normes sanitàries que han de seguir els responsables d’estos establiments, a fi d’evitar els riscs per a la salut que puguen ocasionar les pràctiques de les diferents activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing es recullen al Decret 83/2002 del que destaquem alguns paràgrafs relevants de alguns capítols:

CAPITOL I Objecte, àmbit d’aplicació i definicions

Són pràctiques que poden comportar risc de contagi de malalties de transmissió sanguínia les següents:

  1. a) Tatuatge, micropigmentació, tècniques d’escarificació i qualsevol altra de característiques anàlogues, mitjançant les quals s’introduïsquen pigments colorants en la pell per mitjà de puncions que travessen la barrera de la pell o mucoses.
  2. b) Perforació o anellatge, pírcing, de la pell, mucoses o altres teixits corporals.

CAPITOL II Sobre els establiments, els utensilis i materials de treball

Els locals i les seues instal·lacions on es facen les pràctiques objecte del present decret han de garantir la prevenció de riscs sanitaris, per a això el disseny i materials del local s’han de trobar en bones condicions i han de permetre una correcta neteja i desinfecció en paviment, sostres i parets.

Les àrees de treball han d’estar separades completament de les dedicades a la resta d’activitats i ser d’ús exclusiu per a l’atenció als clients. En estes àrees es disposarà de bona ventilació i il·luminació. Disposaran de lavabo d’aigua corrent freda i calenta, i també d’aixeta d’accionament no manual, dispensador de sabó i eixugador de mans elèctric o tovalles d’un sol ús

CAPITOL III Titularitat de l’establiment i professionals dedicats a la pràctica del tatuatge, pírcing i micropigmentació

Els professionals que facen activitats de tatuatges, pírcing o micropigmentacions han de disposar d’un nivell de coneixements suficients per a fer la prevenció efectiva dels riscs per a la salut associats a les seues pràctiques. Per a això han de tindre la titulació de Tècnic Superior en Estètica o acreditar la superació dels corresponents cursos de formació homologats per la Conselleria de Sanitat.

CAPITOL IV Higiene i protecció personal

Els professionals dedicats a micropigmentacions, tatuatges i pírcings hauran d’estar vacunats contra l’hepatitis B i el tètan.

CAPITOL V Gestió de residus

Els materials tallants i punxants amb possible contaminació biològica, com a rebuig, tenen el tractament de residu tipus III, és a dir, que han d’emmagatzemar-se i eliminar-se d’acord amb el que disposa el Reglament Regulador de la Gestió dels Residus Sanitaris.

CAPITOL VI Protecció del menor

La realització de pírcing, tatuatges, escarificacions o semblants als menors d’edat i incapacitats podrà dur-se a terme sempre que ells ho sol·liciten i hi haja el consentiment per escrit del seu representant legal, al qual correspon la valoració del suficient juí i condició de maduresa del menor.

Més informació: https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=2343/2002