Totes les persones físiques o jurídiques, professionals o empresaris, titulars d’establiments de la Comunitat Valenciana, fixos o ambulants, de titularitat pública o privada, que, en règim de dret privat, comercialitzen béns immobles o mobles, productes o presten servicis als consumidors a la Comunitat Valenciana, hauran de tindre a disposició dels consumidors i entregar-los de forma gratuïta els fulls de reclamacions instrumentalitzades en imprés normalitzat.

De la mateixa manera, hauran de tindre fulls de reclamacions a disposició del consumidor, els subjectes que comercialitzen béns o presten servicis fora de l’establiment, així com els espectacles públics i activitats recreatives.

El full oficial de reclamacions és un joc unitari d’impresos autocopiatius de quatre colors (verd, rosa, groc i blanc) que, a través dels citats empresaris i professionals, la Generalitat Valenciana posa a disposició dels consumidors i usuaris perquè puguen formular aquelles queixes i reclamacions que consideren oportunes en el mateix lloc en què es produïsquen els fets.

 

BOTIGA EN LÍNIA / E-COMMERCE

No és necessari que les botigues en línia disposen d’un model de full de reclamacions, però sí que es requereix:

– Que tinguen un procediment de resolució de les reclamacions amb un correu electrònic de l’empresa.

– I que, a més, en la seua pàgina web incloguen un enllaç a la plataforma ODR de resolució de litigis en línia i indiquen si accepten que els litigis es resolguen en alguna de les entitats acreditades en la plataforma.