La finalitat d’esta ordre és establir el marc regulador d’ajudes que permeten col·laborar en el finançament d’esdeveniments relacionats amb la transformació digital. Estes ajudes tenen com a objectiu estratègic contribuir a l’impuls i el foment de la transformació digital de la societat i l’economia valenciana per a escometre amb garanties la transició cap al nou model d’economia digital, per a la qual cosa s’afavorix la participació d’entitats, corporacions, associacions empresarials i professionals, així com de tot el sector públic instrumental de la Generalitat a què es referix l’article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en la divulgació de la utilitat de la implementació de noves eines tecnològiques. En este sentit, s’assenyala que les ajudes que preveu esta ordre estan recollides en el pla estratègic de subvencions vigent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

 

El procediment s’iniciarà d’ofici mitjançant la publicació de la corresponent convocatòria aprovada mitjançant resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’innovació, universitats, ciència i societat digital, d’acord amb les consignacions que preveu la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici econòmic corresponent. Esta convocatòria es publicarà en la Base de dades nacional de subvencions, d’acord amb el procediment que establix l’article 20, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com un extracte d’esta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.